Internationella Föreningen i Hedemora

Är en kulturellt, religiöst och partipolitiskt obunden förening. Föreningens målsättning är att verka för större kunskaper om och förståelse för de olika kulturer som finns representerade framför allt i Hedemora kommun men även i Sverige i övrigt. Sedan 1983, då föreningen bildades har den fungerat som mötesplats för många kulturer. Genom att lära känna varandra kan vi lättare acceptera varandras olikheter och genom respekt för varandra upptäcker vi också våra likheter.
Nyheter
Stadgar

2010-08-16
Kulturnatt

läs mer

2010-08-16
Träff varje torsdag

läs mer

2010-08-16
Lördagskafé

läs mer

2010-05-13
Internationell träffpunkt

läs mer

2010-05-13
Eritreansk kväll

läs mer
Stadgar för Internationella Föreningen i Hedemora

§1 Föreningens namn skall vara Internationella Föreningen i Hedemora. Den har som ändamål att verka för större kunskaper om och förståelse för de olika kulturer som finns representerade inom Hedemora kommun samt i Sverige i övrigt.

§2 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§3 Medlem kan var och en bli som ställer sig bakom föreningens stadgar.

§4 Medlemsavgifter bestäms på årsmötet att gälla för nästkommande kalenderår. Befrielse från eller nedsättning av medlemsavgifter kan beviljas av styrelsen.

§5 Vid årsmötet väljs en styrelse bestående av minst fem och högst tio ledamöter: orförande, kassör samt minst tre och högst åtta ytterligare ledamöter. Suppleanter kan utses. För poster utöver ordförande och kassör konstituerar sig styrelsen själv. Ordförande väljs på ett år, kassören på två år och övriga i styrelsen växelvis på en period av två år.

§6 Styrelsen skall sammankallas av ordföranden minst fyra gånger per år. Styrelsens beslut är giltiga om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§7 Fyllnadsval under verksamhetsår kan endast ske vid föreningsmöte.

§8 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår. För ekonomiska beslut är styrelsen gemensamt ansvarig. Kassören och ordföranden har var för sig teckningsrätt.

§9 Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande myndighet, skall äga rum senast sista februari. Kallelse skall utsändas minst fjorton dagar före årsmötet. Motioner skall skriftligt inges till styrelsen.

Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:
1. Mötets öppnande, samt fråga om mötets behöriga utlysande
2. Faställande av dagordningen
3. Val av orförande, sekreterare och två protokollsjusterare för mötet
4. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelser
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Motioner och ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
7. Val av styrelse, revisorer och övriga funktionärer
8. Faställande av årsavgift
9. Avslutning

Protokoll från årsmötet skall i justerat skick vara styrelsen till handa inom fyra veckor från årsmötet.

§10 Val och omröstning sker öppet såvida ej annorlunda begäres. Vid lika rösttal gäller lottning. Varje närvarandemedlem äger en röst. Frånvarande medlem har att nöja sig med de närvarandes beslut.

§11 Vid beslut om föreningens upplösning skall minst 4/5 av de närvarande vara eniga därom på två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte. Mötena skall äga rum med minst en månads mellanrum. Kallelse till sådant möte skall utgå skriftligen till samtliga medlemmar minst en månad före mötet.

§12 Beslut om ändring eller tillägg till dessa stadgar skall fattas på två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte, samt skall på vardera mötet biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Mötena skall äga rum med minst en månads mellanrum och besluten skall vara likalydande.

Dessa stadgar gäller från 2001 11 15.